Buch   مشخصات کلاس زبان  
(A1) کلاس ابتدایی 1


مدت کلاس: 200 ساعت درسی ( هر ساعت درسی 45 دقیقه)

زمان کلاس: از دوشنبه تا جمعه

قبل از ظهر: از ساعت 9 تا 12:15 و یا

بعد از ظهر: از ساعت 12:45 تا 16

و یا دانشگاه دویسبورگ ـ اسن دایر می گردد IBZ محل کلاس: کلاس های زبان در ساختمان
هزینه ی کلاس: 499 یورو


شامل 200 ساعات درسی است و بروی شرکت کنندگان بدون و یا با دانش زبان آلمانی کم تمرکز می کند A1 سطح
دانش در نوشتن با حروف لاتین پیش نیاز است
پایه برای دانش زبان شما گداشته می شود شما یاد می گیرید به آلمانی درک کنید , صحبت کنید , بخوانید و بنویسید (A1) در سطح پایه یک
شرکت کنندگان دوره به طور مرتب هم چنین در گرامر و دایره لغات مورد تمرین قرار می گیرند شما اطلاعات ارثی ( عمومی ) دریافت می کنید
و در مورد موضوعات کشور , مردم , سیاست , اقتصاد , اجتماعی و فرهنگی بحث می کنید
بعد از تقریبا 10 هفته با 20 واحد درسی در هفته می توانند شرکت کنندگان در آن زمان اولین متن های جالب را ایجاد کرده و گفتگو های روزمره را اجرا کنند
A2 پیشنیاز هست برای شرکت در سطح A1 کنترل های درسی مرتب شما را قادر می سازد تا یک مرور از ارزیابی خود را داشته باشید قبولی در امتحان نهایی در آخر دوره
:کتاب های مورد استفاده
Themen Aktuell 1 Kursbuch, Max Hueber Verlag, ISBN 3-19-001690-9
Themen Aktuell 1 Arbeitsbuch, Max Hueber Verlag, ISBN 3-19-011690-3

(in bookstores)
IBZ gGmbH
Kettwiger Straße 20
45127 Essen
+49  201  29 - 444 - 66
info@ibz-essen.de
www.ibz-essen.de