Buch   C1 مشخصات کلاس سطح   
(GeR بر اساس چارچوب مرجع مشترک اروپایی برای زبان ها) C1 دوره فشرده


مدت کلاس: 200 ساعات درسی، هر ساعت درسی 45 دقیقه در 6 هفته

«زمان تشکیل دوره : قبل از ظهر« 9 تا 13 » بعد از ظهر « 13:30 تا 17:30

واقع در مرکز شهر اسن برگزار می شوند IBZ محل تشکیل دوره : کلاس های زبان در محل ساختمان


مابقی افراد در گروه های دیگر در ساختمان دانشگاه اسن مشغول به یادگیری خواهند شد IBZ در صورت تکمیل ظرفیت کلاس ها در ساختمان


امتحان نهایی در ختم دوره از طرف دانشگاه دویسبورگ ـ اسن اخذ می گردد


که شامل 850 ساعت است IBZ از B2 پیشنیاز : مدرک


شرکت کرده و قبول شوند IBZ می بایست در آزمون اجباری IBZ و متقاضیان خارج از


هزینه ی کلاس: 599 یورو


را لازم می داند C1 ارایه ی یک مدرک DSH از سال 2015 به بعد دانشگاه دویسبورگ-اسن مثل دیگر دانشگاه ها برای ثبت نام به

پیشنیاز مناسبی هست , C1 بعد از قبولی امتحان پایانی C1 با ارایه یک مدرک Duisburg – Essen در دانشگاه DSH طبق تقویم چند روز قبل از ثبت نام برای C1 دوره فشرده

در دانشگاه را دارند ,مناسب هست . این مدرک در تمام دانشگاه ها معتبر هست DSH و برای کسانی که تمایل ثبت نام برای


مفید هست Duisburg – Essen در دانشگاه DSH برای ثبت نام به IBZ


ضروری هستند را دارا می باشد C1 بر اساس کارهای آموزشی استاندارد معرفی شده , همه چهار مهارت های کتبی (خواندن , گرامر , درک مطلب و تولید متن) که برای C1 و دوره


به علاوه یک تمرین سخنرانی و محاوره ی یکپارچه شفاهی وجود دارد که به دانشجویان کیفیت امتحان شفاهی را به بار می آورد


:کتاب های مورد استفاده
DSH & Studienvorbereitung – 2020, Text- und Übungsbuch, Fabouda Verlag,
ISBN-10: 3-930861-40-2
or
ISBN-13: 978-3-930861-40-8
(in bookstores)
IBZ gGmbH
Kettwiger Straße 20
45127 Essen
+49  201  29 - 444 - 66
info@ibz-essen.de
www.ibz-essen.de