Buch   مشخصات کلاس زبان  
(A2) کلاس ابتدایی 2


مدت کلاس: 200 ساعت درسی ( هر ساعت درسی 45 دقیقه)

زمان کلاس: از دوشنبه تا جمعه

قبل از ظهر: از ساعت 9 تا 12:15 و یا

بعد از ظهر: از ساعت 12:45 تا 16

و یا دانشگاه دویسبورگ ـ اسن دایر می گردد IBZ محل کلاس: کلاس های زبان در ساختمان


هزینه ی کلاس: 499 یورو


شامل 200 ساعات درسی است که از آن 15 ساعت تدریس مکالمه است A2 سطح
اجباری است A2 با حدود 220 تا 230 ساعات درسی است برای شرکت کنندگان خارجی یک امتحان تعیین سطح برای سطح A1 یک مدرک A2 پیشنیاز برای شرکت در سطح
را نیاز دارد A1 دانش کافی در مهارت های زبانی A2 پیشنیاز سطح
و از یک سو این هدف را دارد , ساختار های گرامری رایج در این سطح را تمرین دهد از سوی دیگر مهارت های شنوایی , گفتاری , خواندنی و نوشتی بطور فشرده تمرین و توسعه داده می شوند
حاضر کند B1 تا اینکه شرکت کنندگان در این سطح را برای سطح
در این دوره با کتاب درسی و کار , کار می شود و هم چنین با مواد درسی جمع شده از سوی معلم
برای ارزیابی پیشرفت درسی در بخش های مختلف در هر هفته یک امتحان تشکیل می شود
شرکت کنند B1 قبولی در امتحان نهایی در آخر دوره مجاز می سازد شرکت کنندگان را تا در سطح
:کتاب های مورد استفاده
Integriertes Kurs- und Arbeitsbuch, Schubert-Verlag
ISBN-13: 978-3-929526-89-9
ISBN-10: 3-929526-89-1
(in bookstores)
IBZ gGmbH
Kettwiger Straße 20
45127 Essen
+49  201  29 - 444 - 66
info@ibz-essen.de
www.ibz-essen.de